De VVCZ is dé Nederlandse vereniging van ziekenhuizen voor patiëntveiligheid in de zorg. De vereniging wil de patiëntveiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg in samenwerking met haar leden vergroten. De vereniging is gestart met het peri-operatieve proces, maar processen daarom heen, bijvoorbeeld het invoeren en onderhouden van medische technologie, komen inmiddels ook aan bod. Lidmaatschap kan worden aangevraagd door (het bestuur van) Nederlandse ziekenhuizen.

De vereniging heeft een gebruiksvriendelijke systematiek ontwikkeld om de implementatie van de peri-operatieve richtlijnen te versnellen en te vereenvoudigen. Deze systematiek noemen we de Medische Metrolijn en hierin zijn principes van design management, implementatie/training en leiderschapsontwikkeling gecombineerd. In drie ziekenhuizen is gestart met deze systematiek. De ervaringen zijn verwerkt in een praktisch plan van aanpak voor implementatie. Inmiddels werken alle leden (ziekenhuizen) met elementen uit deze systematiek.

Lidmaatschap kost elk lid:

  • een entreefee van € 10.000,- en een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie. Voor 2018 is deze bijdrage € 10.000,-.

Met het lidmaatschap verbindt elk lid zich aan de VVCZ organisatie. In praktisch zin betekent dit het zorg dragen voor vertegenwoordiging tijdens de VVCZ ledenvergaderingen en een actieve betrokkenheid bij VVCZ activiteiten als scans, gebruikersoverleggen e.d.
De vereniging biedt haar leden:

  • Een scan in het eigen ziekenhuis door ervaringsdeskundigen werkzaam in één van de andere ziekenhuizen om samen met medewerkers van het eigen ziekenhuis de status van de implementatie van de peri-operatieve richtlijnen te inventariseren.
  • Een terugkoppelbijeenkomst in het ziekenhuis met een presentatie van de resultaten van de scan aan de medische staf, leidinggevenden, kwaliteitsmedewerkers en Raad van Bestuur. In deze bijeenkomst wordt tevens het gedachtegoed van de Medische Metrolijn uitgelegd. Voor die delen die volgens de scan extra aandacht behoeven wordt een advies gegeven voor een projectplan voor op maat gesneden implementatie. U krijgt bovendien uw eigen Medische Metrolijn in postervorm.
  • Een profiel van uw ziekenhuis dat weergeeft hoe ver u bent met de implementatie van de peri-operatieve richtlijnen en waarmee u benchmarks kunt uitvoeren met de andere ziekenhuizen binnen de VVCZ.
  • Een werkmethode voor scans om ook -onder begeleiding van een ervaren projectleider van de VVCZ- in andere ziekenhuizen die lid zijn een scan uit te voeren en zo van elkaar te leren.
  • Een krijgt toegang tot Speakap, het intranet van de VVCZ. Daarop is informatie over handige implementatietools, zoals procesposters, instructieposters, trajectkaarten etc. te vinden. Deze tools kunnen voor uw ziekenhuizen worden voorzien van een eigen ziekenhuislogo.
    Daarnaast worden alle medewerkers die zich hebben aangemeld via dit kanaal uitgenodigd voor bijeenkomsten en op de hoogte gehouden van interessante artikelen, ontwikkelingen, etc.
  • Bijeenkomsten voor de deelnemende ziekenhuizen die tegelijkertijd bezig zijn met het verbeteren van de zorg. Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ervaringen en handige tools.
  • Een jaarlijkse scan om de voortgang van de implementatie te monitoren.

Jaarlijks investeert de VVCZ in de ontwikkeling van praktische tools en methodes ten behoeve van patiëntveiligheid. In 2014 betreft dit een handreiking en methodiek bij de implementatie van het convenant Veilige toepassing medische technologie en voor de hartcatheterisatiekamers, zie ook de dossiers.

In 2015 zijn wij op dezelfde manier aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Medische Metrolijnen voor de Acute Zorg en Medicatieveiligheid.

Meer ondersteuning

Naast de eerder genoemde punten levert de VVCZ een netwerk van professionals die ten behoeve van patiëntveiligheid maatwerkondersteuning kunnen bieden aan de leden, bijvoorbeeld op het gebied van training, cultuurverandering, leiderschap, designmanagement, veiligheid medische technologie, infectiepreventie, etc.

Geheimhouding

Tijdens de scan en in de gebruikersoverleggen krijgen de ziekenhuizen inzicht in de implementatiestatus in de ziekenhuizen. Dat kan confidentiële informatie betreffen. Een ziekenhuis dat lid wordt van de VVCZ tekent voor geheimhouding van deze informatie.

De VVCZ opereert onafhankelijk, dus niet in opdracht van of in samenwerking met IGZ of verzekeraars.